Eigulių g. 11-1, Vilnius
+370 5 2477601
+370 5 2477600

Premium

PREMIUM LOJALUMO KLUBO TAISYKLĖS

Programa galioja nuo: 2015 m. gegužės 20 d.

Taisyklės įsigalioja nuo: 2019 m. spalio 7 d.

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 PREMIUM lojalumo klubas – UAB ARMITANA administruojamų TOPS! parduotuvių tinklo klientų lojalumo (nuolaidų) programa (toliau – Lojalumo klubas), kurioje gali dalyvauti ne jaunesni nei 16 metų fiziniai asmenys.

1.2 Lojalumo klubo nariais nuo 2015 m. vasario 20 d. automatiškai tampa visi iki tol buvę PREMIUM lojalumo klubo nariai. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 m. spalio 7 d. keičiasi nuolaidų kaupimo programa, Klientų nuolaidos, kurios buvo sukauptos iki 2019 m. spalio 7 d. pagal ankstesnę klubo taisyklių versiją, lieka galioti, tačiau tolimesnis nuolaidų kaupimas taikomas vadovaujantis tik galiojančia taisyklių versija.

1.3 Lojalumo klubo asmens duomenys yra tvarkomi klientų dalyvavimo pirkėjų lojalumo (nuolaidų) programoje užtikrinimui tiesioginės rinkodaros tikslais, kiek ji susijusi su lojalumo (nuolaidų) programa, ir klientų duomenų bazės sudarymui bei naudojimui rinkodaros projektuose.

1.4 Lojalumo klubo narys anketoje sutinka arba išreiškia nesutikimą gauti informaciją apie naujus klubo partnerius, nuolaidas, specialiai klubo nariams suteikiamas privilegijas ir akcijas. Lojalumo klubo narys turi teisę bet kada teisės aktų nustatyta tvarka atsisakyti siunčiamos informacijos.

  1. Narystės sukūrimas ir naudojimasis ja

2.1 Pirkėjui užpildžius Lojalumo klubo anketą, jam suteikiama narystė lojalumo klube ir priskiriamas  nuolaidos kodas. Lojalumo kortelė fiziškai neišduodama. Pirkėjui priskyrus tik jam vienam priklausantį nuolaidos kodą, nuolaidų kortelė nedelsiant aktyvuojama ir pirkėjas iš karto pagal šią kortelę gali kaupti nuolaidas.

2.2 Vienas asmuo gali turėti tik vieną narystę. Nuolaidos kodu asmuo negali dalintis su kitais asmenimis.

2.3 TOPS! parduotuvėse apsipirkimo metu naudojantis nauja, t.y. 2019 m. spalio 7 d. ir vėliau gauta PREMIUM Lojalumo klubo naryste, yra suteikiama kaupiamoji nuolaida pagal išleistą pinigų sumą:

  • nuo pirmo pirkimo suteikiama 5% nuolaida;
  • išleidus 2000 Eur ir daugiau – suteikiama 8% nuolaida;
  • išleidus 3500 Eur ir daugiau – suteikiama 10% nuolaida;

Išleista suma skaičiuojama nuo faktinės išlaidų / sumokėtos sumos minus grąžinimai.

Šios nuolaidos taikomos nenukainotoms (t.y. ne akcinėms) prekėms (avalynei, rankinėms, drabužiams ir avalynės priežiūros priemonėms), nebent akcijos sąlygose nurodyta kita nuolaidos suma.

  1. Asmens duomenų tvarkymas

3.1 Klientas informuojamas ir sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkys UAB „ARMITANA (duomenų valdytojas), kuri įsipareigoja tvarkyti Lojalumo klubo nario asmens duomenis laikydamasi teisės aktų numatytų reikalavimų.

3.2 UAB „Armitana“ turi teisę rinkti, kaupti, kitaip tvarkyti asmens duomenis tiek, kiek tai reikalinga Lojalumo klubo programoms įgyvendinti. Šiuo tikslu UAB Armitana tvarko šiuos duomenis: Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el pašto adresas. Pagrindas – Jūsų sutikimas.

3.3 Gimimo datos duomenys nėra privalomi, tačiau siūlome nurodyti, nes gimtadienio proga savo lojalumo programos dalyviams siekiame pateikti ypatingus pasiūlymus.

3.4 Lojalumo klubo nariui išreiškus sutikimą dėl asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „ARMITANA“ turi teisę siųsti pranešimus Lojalumo klubo nario anketoje nurodytu elektroniniu paštu ir/ar trumposiomis SMS žinutėmis.

3.5 UAB „Armitana“ taip pat kaupia Jūsų dalyvavimo lojalumo programoje (pagal konkrečią lojalumo kortelės numerį) istoriją (ne ilgiau nei už 2 metus). Jei nutarsime Jūsų duomenis profiliuoti tiesioginės rinkodaros tikslais, atskirai paprašysime Jūsų sutikimo.

3.6 Duomenų tvarkymo terminas – 2 metai po paskutinio pirkimo pasinaudojant lojalumo programa. Suėjus šiam terminui, narystės duomenys bus ištrinti. Artėjant narystės galiojimo terminui, kreipsimės į Jus, kad atsiklaustume, ar tikrai ketinate nepratęsti narystės.

3.7 Lojalumo klubo narys turi visas duomenų subjekto teises, nurodytas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Lojalumo programos nariai turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis, teisę į duomenų perkeliamumą (gauti iš arba perduoti asmens duomenis nurodytam valdytojui).

3.8 Lojalumo klubo nariui kreipusis į UAB „ARMITANA“ su prašymu dėl jo teisių įgyvendinimo, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo kreipimosi, UAB „ARMITANA“ pateikia atsakymą tokia forma, kokia buvo pateiktas prašymas, imasi veiksmų asmens teisėms įgyvendinti. Išimtiniais teisės aktuose numatytais atvejais atsakymo ar teisių įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, apie tai Jus informavus iki pirminio 30 dienų termino pasibaigimo. UAB „ARMITANA“ turi motyvuotai pagrįsti atsakymą vykdyti Lojalumo klubo nario prašymą įgyvendinti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nustatytas duomenų subjekto teises.

3.9 Lojalumo klubo nariui rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis kreipusis į duomenų valdytoją, pastarasis nedelsiant patikrina šio asmens duomenis ir nedelsiant ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus. UAB „ARMITANA“ nedelsiant praneša Lojalumo klubo nariui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

3.10 Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal Lojalumo klubo nario tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus Lojalumo klubo nario prašymą.

3.11 UAB „ARMITANA“ supažindina Lojalumo klubo narį su jo teise bet kada atsisakyti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Lojalumo klubo nariui pareiškus nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, UAB „ARMITANA“ nedelsiant ir nemokamai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.12 Lojalumo klubo narys turi teisę keisti ir/arba atnaujinti savo pateiktoje anketoje pateiktą informaciją. Lojalumo klubo nariui pateikus pranešimą apie savo duomenų atnaujinimą, UAB „ARMITANA“ privalo atnaujinti.

3.13 Atsakymą Lojalumo klubo nariui duomenų tvarkytojas pateikia tokia pačia forma, kuria buvo gautas Lojalumo klubo nario pranešimas arba pretenzija.

3.14 Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar sueina jų tvarkymo terminas, UAB „ARMITANA“ juos sunaikina, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Asmens duomenys taip pat taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą.

3.15 Duomenys gali būti teikiami:

  • asmenims, kurie teikia UAB Armitana paslaugas, susijusias su naujienų / pranešimų Jums platinimu;
  • asmenims, kurie teikia informacinių technologijų aptarnavimo, apskaitos ar kitas paslaugas duomenų valdytojui, kiek toks atskleidimas neišvengiamas konkrečioms paslaugoms atlikti;
  • kompetentingoms valstybės institucijoms, jei jos kreipiasi, ir jei tai susiję su jų atliekamu tyrimu / patikrinimu ar tam tikra vykdoma funkcija, o teisės aktai numato duomenų valdytojo pareigą jiems tokią informaciją pateikti.

3.16 Visi pranešimai, prašymai ar skundai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, UAB „ARMITANA“ gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@armitana.lt , raštu, įteikiami pasirašytinai, registruotu laišku, per kurjerį, arba faksu. Skundą galite pateikti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

  1. Baigiamosios nuostatos

4.1 UAB „ARMITANA“ pasilieka teisę keisti Lojalumo klubo taisykles apie taisyklių pakeitimą informavus ne vėliau kaip prieš dešimt dienų, taisyklių pakeitimus paskelbiant interneto svetainėje www.tops.lt arba išsiunčiant Lojalumo klubo nario nurodytu elektroninio pašto adresu.

4.2 Lojalumo klubo kortelė nėra kreditinė. Kortelė ar narystė yra UAB ARMITANA nuosavybė ir gali būti atšaukta bet kuriuo metu.

4.3 Informacija apie Lojalumo klubą, vykdomas akcijas, pasiūlymus ir pasikeitimus galima rasti adresu: www.armitana.lt.

PREMIUM LOJALUMO NARYSTĖ

galioja šiuose salonuose:

Didžioji g. 30, Vilnius

Gedimino pr. 22, Vilnius

Ozo g. 25, PPC „Akropolis“, Vilnius